Guziki

Status prawny

Przedszkole Miejskie Nr 9 w Łodzi jest jednostką organizacyjną Miasta Łodzi i działa na podstawie:

  1. Zarządzenie Nr 11/90 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 27 listopada 1990 r. w sprawie ustanowienia przedszkoli funkcjonujących na terenie miasta Łodzi jako samodzielnych zakładów budżetowych.
  2. Uchwały Nr LIII/1021/05 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 7 września 2005 roku w sprawie przekształcenia przedszkoli miejskich prowadzonych przez Miasto Łódź z zakładów budżetowych w jednostki budżetowe.
  3. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 roku Nr 256, poz. 2572 z późn. zmianami).
  4. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2006 roku Nr 97, poz. 674 z późn. zmianami).
  5. Rozporządzenia MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624 z późn. zmianami)
  6. Organem prowadzącym Przedszkole jest Miasto Łódź.
  7. Nadzór pedagogiczny sprawuje Łódzki Kurator Oświaty.
  8. Statutu przedszkola
    1. Zmiana 1 do Statutu

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

15-07-2019 - Edycja treści.

01-12-2017 - Edycja treści.

17-11-2016 - Edycja treści.

16-11-2016 - Edycja treści.

28-05-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 760