Guziki

Sposób załatwiania spraw

Elektroniczna skrzynka podawcza

Przedszkole załatwia i przyjmuje sprawy dotyczące edukacji, kadr, finansów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa:

 • dokumentację kancelaryjną – wg instrukcji kancelaryjnej,
 • dokumentację kadrową i finansową wg odrębnych przepisów.

Sprawy prowadzone przez Przedszkole:

 1. Edukacja:

  • zapisy do przedszkola,
  • obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego,
  • wydawanie informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej,
  • dzienniki zajęć przedszkola.
 2. Sprawy administracyjne:

  • pobieranie opłat za świadczenia przedszkola,
  • wydawanie zaświadczeń,
  • wydawanie decyzji w sprawie obniżenia lub zwolnienia z opłat za Przedszkole.
 3. Sprawy kadrowe:

  • sprawy osobowe nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.
  • Sprawozdawczość:
  • raporty,
  • sprawozdania.
 4. Archiwum:

  • akta osobowe pracowników,
  • dzienniki zajęć przedszkola,
  • protokoły z posiedzeń Rady Pedagogicznej wraz z uchwałami,
  • zarządzenia wewnętrzne dyrektora przedszkola.
 5. Finanse przedszkola:

  • sprawy dotyczące funkcjonowania finansów placówki udostępniane są organowi prowadzącemu lub organowi kontrolnemu.

Tryb załatwiania spraw:

 1. Przyjęcie lub wypisanie dziecka z przedszkola, zaświadczenia, wydawanie decyzji, opinii, sprawy organizacyjne, wnioski, skargi: dyrektor przedszkola (codziennie w godzinach 9 – 15, bądź w innych indywidualnie umówionych godzinach).
 2. Odpłatność za przedszkole: intendent w ustalone dni każdego miesiąca (szczegółowa informacja na tablicy ogłoszeń) lub na wpłaty przelewem na konto.
 3. Informacje o dziecku : nauczycielki poszczególnych grup.
 4. Konsultacje indywidualne dla rodziców: nauczycielki grup zgodnie z harmonogramem spotkań z rodzicami i umówionym indywidualnym terminem konsultacji.

Sprawy można załatwiać ustnie bezpośrednio z zainteresowana osobą, telefonicznie lub pisemnie. Sprawy załatwia się według kolejności ich wpływu i stopnia pilności.

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

11-12-2015 - Edycja treści.

28-05-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

17-07-2011 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 523